Witamy serdecznie na stronie Koła Naukowego CYBORG


Koło Naukowe Cyborg zostało założone w 1991 roku. Od tamtego czasu działalność koła dotyczyła różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą robotyką. W ramach prac koła studenci realizowali własne prace badawcze z zakresu, automatycznego pozyskiwania informacji, budowy urządzeń pomiarowych, programowania układów FPGA, wykorzystania i adaptacji protokołów w systemach teleinformatycznych, zastosowań systemów wizyjnych, czy automatyzacji systemów nawigacji. Rezultaty prowadzonych prac zaprezentowano na Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego.
Obecnie w KN Cyborg trwają prace nad realizacją kolejnego projektu.

Projekty w trakcie realizacji


Na chwilę obecną w kole trwają pracę nad stworzeniem Egzoszkieletu kończyny górnej człowieka.

Skład koła


W kole znajduję się 8 osób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontakt


Gdyby była potrzebna skontakotwania się proszę pisać na adres:
cyborg@student.agh.edu.pl

Partnerzy

Statut koła


AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA 
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI 
KATEDRA ROBOTYKI I MECHATRONIKI 
STATUT KOŁA NAUKOWEGO ROBOTYKÓW „CYBORG”

Artykuł I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Koło przyjmuje nazwę: „Studenckie Koło Naukowe Robotyków CYBORG” i w dalszej części 
statutu będzie skrótowo nazywane Kołem.

§ 2

Koło działa przy Katedrze Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

§ 3

Koło posługuje się nazwą „CYBORG” oraz własnym logo, którego projekt zatwierdza 
Walne Zebranie Członków.

§ 4

Koło korzysta z osobowości prawnej AGH

Artykuł II.

Cele i zadania Koła

§1

Celami Koła są:

umożliwienie rozwoju naukowego i kulturalnego studentom;
ozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową 
i popularyzatorską w środowisku studenckim;
ozwijanie współpracy pomiędzy studentami AGH i innych uczelni krajowych i zagranicznych 
oraz innymi organizacjami;
kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury technicznej;
promowanie i upowszechnianie pracy naukowej studentów. §2 Koło realizować będzie swoje cele poprzez:
współprace z Władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami, 
w szczególności z innymi kołami naukowymi, działającymi na uczelniach krajowych i zagranicznych;
stworzenie warunków do realizacji zespołowych lub indywidualnych projektów studenckich 
i prac naukowo-badawczych;
organizowanie wykładów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, wystaw, wyjazdów, praktyk 
oraz innych imprez naukowych, kulturalnych i turystycznych;
organizowanie wymian naukowych, kulturalnych i turystycznych pomiędzy uczelniami krajowymi 
i zagranicznymi; 
wspieranie realizacji twórczych pomysłów również tych wykraczających poza podstawowe cele Koła, 
lecz służących rozwojowi kulturalnemu studentów.

Artykuł III.

Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki.

§1

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
wykazujący zainteresowania naukowe, deklarujący chęć realizacji celów Koła oraz aktywnie 
współpracujący z pozostałymi członkami Koła, po złożeniu pisemnej deklaracji przestrzegania 
statutu Koła.

2. Studentów przyjmuje Zarząd Koła na ich wniosek, na podstawie pisemnej deklaracji.

3. O nabyciu i utracie praw członka decyduje Zarząd Koła.

§2

Członkowie Koła mają prawo do:

udziału we wszystkich formach działalności Koła;
wybierania i bycia wybieranym do Władz Koła;
zgłaszania wniosków i propozycji do Władz Koła;
oceniania działalności Zarządu i jego członków;
odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania;
głosu w głosowaniach dotyczących zmian statutu oraz rozwiązania Koła.

§ 3

Członkowie Koła są zobowiązani do:

przestrzegania postanowień Statutu i Władz Koła;
aktywnego realizowania celów i wspierania działań Koła;
godnego reprezentowania Koła w życiu uczelnianym i poza nim;
uczestniczenia w zebraniach;
wykazywania zainteresowań naukowych oraz osiągania pozytywnych wyników w nauce.

§ 4

1. Ustanie członkostwa następuje:

przez wystąpienie dobrowolne, zgłoszone pisemnie w dowolnym czasie;
wskutek wygaśnięcia uprawnień studenckich;
wskutek rozwiązania Koła;
przez wykluczenie.
2. Zarząd Koła może wykluczyć członka z Koła z powodu:

świadomego działania na szkodę Koła;
nie przestrzegania statutu;
rażącego nie wywiązania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań;
w razie nieobecności na żadnym spotkaniu w ciągu 6 miesięcy bez podania uzasadnienia. 
Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wykluczenia bezwzględną większością głosów. Od uchwały 
Zarządu w tej sprawie przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Koła 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu. Walne Zebranie podejmuje uchwałę 
w tej sprawie bezwzględną większością głosów.

Artykuł IV.

Struktura Koła

§ 1

Władzami Koła są:

Walne Zebranie członków;
Zarząd Koła.
§ 2

Zarząd wybierany jest spośród członków Koła na Walnym Zebraniu.

§ 3

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła.

§ 4

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

rozpatrywanie sprawozdań i decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła;
wybór członków Zarządu;
uchwalanie zmian statutu;
określenie kierunków pracy Koła;
rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków Koła;
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących utraty członkostwa w Kole;
podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania się Koła;
podejmowanie uchwał o majątku i funduszach Koła w wypadku jego rozwiązania.

§ 5

W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.
Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku. Wszyscy członkowie Koła powinni 
zostać poinformowani o terminach Walnego Zebrania z wyprzedzeniem, co najmniej siedmiodniowym.
Zarząd zwołuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek 30% członków lub na wniosek 
Opiekuna Koła.
Zwołane w ten sposób Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności 
przynajmniej połowy liczby członków. Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne 
do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.
Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw osobowych 
zwykłą większością głosów, chyba że przepisy lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
Uchwały na Walnym Zebraniu obowiązują wszystkich członków.

§ 6

Wybór Zarządu odbywa się zawsze na początku roku akademickiego, lecz nie później niż 
do 30 listopada na Walnym Zebraniu.
Zarząd wybierany jest w tajnym głosowaniu bezwzględną (50% + 1) większością ważnych głosów 
na Walnym Zebraniu.
Wybór Zarządu odbywa się również w przypadku odwołania Zarządu Koła według zasad głosowania 
określonych powyżej.
Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
Kadencja Zarządu, który został wybrany w wyniku wyborów po odwołaniu poprzedniego Zarządu 
przez Walne Zebranie w trakcie roku akademickiego trwa do początku następnego roku akademickiego 
lecz nie dłużej niż do 30 listopada.
Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie na podstawie sugestii ustępującego Zarządu 
oraz realnych potrzeb związanych z liczebnością Koła, przy czym nie powinna być większa niż 5 osób.

§ 7

Zarząd Koła wyłania spośród siebie Przewodniczącego poprzez głosowanie. 
Inne funkcje obejmowane są przez członków zarządu według aktualnych potrzeb.

§ 8

Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej raz na miesiąc. 
Decyzje Zarządu, w formie uchwał, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Przewodniczącego.

§ 9

Zarząd jest organem wykonawczym Koła. Pisma w imieniu Zarządu podpisuje Przewodniczący 
lub osoba przez niego upoważniona, a w sprawach finansowych Przewodniczący lub Skarbnik.
Zarząd Koła może upoważniać innych Członków Koła do dokonywania Czynności opisanych w ust. 1.

§ 10

Do obowiązków Zarządu należą:

kierowanie działalnością Koła;
reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni i na zewnątrz;
sporządzenie planu pracy Koła, który następnie jest zatwierdzany na Walnym Zebraniu;
koordynacja pracy członków Koła;
podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa;
zwoływanie Walnego Zebrania;
zarządzanie majątkiem i funduszami Koła;
rozpatrywanie spraw członkowskich zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 11

Zarząd ustępujący jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zebraniu sprawozdania 
z działalności za rok ubiegły.

§ 12

Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są niezgodne 
z przepisami prawa, Statutem AGH lub Statutem Koła.

§ 13

Praca organów Koła ma charakter społeczny.

§ 14

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków materialnych przekazanych 
przez organy Uczelni lub z innych środków zatwierdzonych przez władze Uczelni.

 

Artykuł VI. Opiekun Naukowy Koła

§ 1

Opiekuna Naukowego Koła powołuje na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanego Dziekan Wydziału.

§ 2

Opiekun Naukowy Koła sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Koła Naukowego.

§ 3

Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

§ 4

Dziekan może odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek.

 

Artykuł VII.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła

§1

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów 
przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§ 2

 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje się większością 2/3 głosów przy obecności 
połowy uprawnionych do głosowania.

 

Opiekun Koła i Zarząd Koła ................................................... 

(podpis) (przewodniczący – podpis) ...........................................